Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach 3/32, 3/80, 3/86, 3/89, 3/87, 3/41, 3/88 i 3/78 w Pucku przy ul. Pogodnej

 

GOKiOŚ.6220.9.2022.KS Puck, dnia 26.10.2022 r.

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej: „k.p.a.”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

Zawiadamiamy strony postępowania

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach 3/32, 3/80, 3/86, 3/89, 3/87, 3/41, 3/88 i 3/78 w Pucku przy ul. Pogodnej. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie tj. Kamilem Sytą (tel. 58-673-05-33 lub drogą elektroniczną na adres srodowisko@miastopuck.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14.00 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że postanowieniem z dnia 08.09.2022 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.519.2022.AJ.3., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowieniem znak: SE.ZNS/4911/43/NK/22 z dnia 19.07.2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 26.09.2022 r., znak: GD.ZZŚ.3.435.283.1.2022.KK, również wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puck bip.miastopuck.pl, ponieważ powyższa sprawa przekracza dziesięć stron.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.10.2022 r.

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
  2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Syta 26-10-2022 15:19:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamil Syta 26-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Kamil Syta 20-12-2022 08:49:27